« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-BISZULFIT 38-40 %-os VIZES OLDATICSC: 1134 (2018 május)
Nátrium-hidrogénszulfit oldat
Nátrium-metabiszulfit oldat
CAS #: 7631-90-5
EINECS #: 231-548-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik savakkal vagy oxidálószerekkel.  NEM érintkezhet savakkal vagy erős oxidálószerekkel.  NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj. Zihálás.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, sav gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett nem-fém tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Lenyelve ártalmas 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól, erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
NÁTRIUM-BISZULFIT 38-40 %-os VIZES OLDAT ICSC: 1134
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és savakkal érintkezve. Ezzel kén-oxidokat képez. Reagál savakkal és erős oxidálószerekkel. Ez tűzveszélyt okoz. Az anyag gyenge sav. Megtámadja a fémeket. 

Képlet: NaHO3S/NaHSO3
Molekulatömeg: 104.06
Forráspont: 104° C
Olvadáspont: <-5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.34
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.4
Viszkozitás: 3.64 mPa/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt, a szemet, a légutakat és gyomor- bél rendszert. Az expozíció okozhat asztmaszerű reakciót vagy csalánkiütést érzékeny egyénekben.. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós belégzése asztma-szerű tüneteket okozhat. Az anyagnak hatása lehet a bőrre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízminőségre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 016-064-00-8; FIGYELMEZTETÉS; H302; Piktogram: GHS07; Megjegyzés: B  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 22-31; S: (2)-25-46; Megjegyzés: B 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019