« vissza a keresési eredmény listához  
ALUMÍNIUM-KLORID (VÍZMENTES)ICSC: 1125 (2005 április)
Alumínium-triklorid
Alumínium(III)-klorid
CAS #: 7446-70-0
ENSZ #: 1726
EINECS #: 231-208-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    NEM érintkezhet vízzel.    Víz, Hab, Vizes szer használata TILOS! A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ALUMÍNIUM-KLORID (VÍZMENTES) ICSC: 1125
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ FEHÉR POR. SZÜRKE ~ SÁRGÁVÁ VÁLIK, HA NEDVESSÉGNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál vízzel és nedves levegővel. Ezzel hidrogén-kloridot (lásd ICSC 0163) képez. 

Képlet: AlCl3
Molekulatömeg: 133.3
Szublimációs pont: 180° C
Sűrűség: 2.44 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. A hidrogén-klorid gőzők ártalmas koncentrációja (nagyon) gyorsan kialakul 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál olyan tűzoltószerekkel, mint víz vagy hab.
TILOS vizet önteni ebbe az anyagba; oldáskor vagy hígításkor mindig az anyagot kell lassan a vízhez adni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 013-003-00-7; VESZÉLY; H314; Piktogram: GHS05.
A nedves levegõn bekövetkezõ gyors lebomlás hidrogén-klorid (sósav) expozíciót okoz:
A Sósavra vonatkozó határértékek az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.:
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 275).
ÁK: 8 mg/m³, CK:16 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (irritáló anyag), m (maró anyag).  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 34; S: (1/2)-7/8-28-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019