« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-HIPOKLORIT (OLDAT, AKTIV KLÓR >10%)ICSC: 1119 (2017 április)
Nátrium-oxiklorid
Nátrium-klorid-oxid
CAS #: 7681-52-9
ENSZ #: 1791
EINECS #: 231-668-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Bőrégés. Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Hányás. Sokk vagy ájulás. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható nem-fém tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. Azután bő vízzel le kell mosni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

correnviro;aqua
VESZÉLY
Fémekre korrozív hatású lehet
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Okozhat légúti irritációt
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II, III 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől, savaktól és élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Sötétben tartandó. Jól zárva. Csak az eredeti tartályban tárolja. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
NÁTRIUM-HIPOKLORIT (OLDAT, AKTIV KLÓR >10%) ICSC: 1119
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ, TISZTA, KISSÉ SÁRGA OLDAT. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és savakkal érintkezve. Lebomlik fény hatására. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve klórt (lásd ICSC 0126). Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az oldat vízben erős bázis. Hevesen reagál savakkal és korrodáló hatású. Megtámadja a rezet és vegyületeit és a könnyű fémeket. 

Képlet: NaClO
Molekulatömeg: 74.4
Olvadáspont: -30 - -20° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.21 (14%-os vizes oldat)
Sűrűség (20° C-on): 1.20 - 1.25 g/ml
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2 - 2.5
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 293 (jó) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre, a légutakra és az emésztő traktusra. Inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
A háztartási hipók általában 5% nátrium-hipokloritot tartalmaznak (kb. pH 11, irritáló), a koncentráltabb hipók 10-15 % nátrium-hipokloritot tartalmaznak (kb. pH 13, maró).
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Tanulmányozza az ICSC 0482 kártyát is (Nátrium-hipoklorit, aktív klór <10%). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 017-011-00-1; VESZÉLY; H314 H400, Nátrium- hipoklorit>5%: EUH031; Piktogram: GHS05 GHS09; Megjegyzés: B.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C, N; R: 31-34-50; S: (1/2)-28-45-50-61; Megjegyzés: B 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019