« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-CIANIDICSC: 1118 (2018 május)
Hidrogéncianid, nátrium só
CAS #: 143-33-9
ENSZ #: 1689
EINECS #: 205-599-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de vízzel vagy nedves levegővel érintkezve tűzveszélyes gázokat képez. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        Vizes szer használata TILOS! Víz használata TILOS! Szén-dioxid használata TILOS! A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! ELSŐSEGÉLY: HASZNÁLJON SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZT! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Hányinger. Szédülés. Álmosság. Torokfájás. Fejfájás. Zavartság. Gyengeség. Légszomj. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Friss levegő, pihenés. Tilos szájból-szájba lélegeztetni! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás azonnal szükséges. Lásd Megjegyzések 
Szem Vörösség. Fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Szükséges lehet oxigén belélegeztetése. Tilos a szájból-szájba mesterséges lélegeztetés. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. A kiömlött anyagot fedett száraz, zárható, felcímkézett tartályokba kell söpörni. Óvatosan semlegesíteni kell a maradékot nátrium-hidroxid oldattal. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxicenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Bőr- és szemirritációt okoz
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól, élelemtől és takarmánytól, szén-dioxidtól és víztartalmú termékektől. Szárazon. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
NÁTRIUM-CIANID ICSC: 1118
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOS POR. SZAGTALAN, HA SZÁRAZ. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik gyorsan savakkal érintkezve. Lebomlik lassan nedvességgel vagy vízzel érintkezve. Ezzel hidrogén-cianidot (lásd ICSC 0492) képez. Ez mérgezésveszélyt okoz. Az oldat közepesen erős bázis. 

Képlet: NaCN
Molekulatömeg: 49.01
Forráspont: 1496° C
Olvadáspont: 564° C
Sűrűség: 1.6 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 480-520 (szabadon oldódik)
Gőznyomás, kPa 800° C-on: 0.1
Gőznyomás, kPa 1200° C-on: 12  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a sejtlégzésre. Okozhat görcsöket és eszméletlenséget. Az expozíció okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a pajzsmirigyre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (plafon érték): 5 mg/m³ mint STEL; (bőr).
EU-OEL: 1 mg/m³ mint TWA; 5 mg/m³ mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Sohasem szabad egyedül dolgozni olyan területen, ahol hidrociánsav expozíció előfordulhat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 52 - Ciánsók (cianidok) (CN-re számítva).
ÁK: 1 mg/m³, CK: 5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 006-007-00-5; VESZÉLY; H330 H310 H300 H400 H410 EUH032; Piktogram: GHS06 GHS09; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019