« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-KLORÁTICSC: 1117 (1999 október)
Klórsav, nátrium só
CAS #: 7775-09-9
ENSZ #: 1495
EINECS #: 231-887-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza.  NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal, gyúlékony anyagokkal, redukálószerekkel vagy szerves anyagokkal.    Használjon nagy mennyiségű vizet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Kék ajkak, körmök és bőr. Hasi görcsök. Zavartság. Görcsök. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Öntudatlanság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Légszomj. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
NÁTRIUM-KLORÁT ICSC: 1117
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN, SZINTELEN KRISTÁLYOK VAGY FEHÉR SZEMCSÉK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 300° C felett. Ezzel oxigént, ami növeli a tűzveszélyt és mérgező füstöket (klór) képez. Ez fokozza a tűzveszélyt. Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Reacts with sok szerves anyaggal. Ezzel ütés-érzékeny keverékeket képez. Ez robbanásveszélyt okoz. Megtámadja a cinket és az acélt. 

Képlet: NaClO3
Molekulatömeg: 106.44
Elbomlik ~300° C-on
Olvadáspont: 248° C
Sűrűség: 2.5 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 100  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Az anyag hatással lehet a vesére. Okozhat vesekárosodást. A hatás késleltetett lehet. Lásd Megjegyzések. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag teljesen lebomlik 300˚C-nál magasabb hőmérsékleten.
Sokk-érzékennyé válik, ha szerves anyagokkal szennyezett.
A forgalmazott készítmények láng-gátlót tartalmaznak.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 017-005-00-9; VESZÉLY; H271 H302 H411; Piktogram: GHS03 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, Xn, N; R: 9-22-51/53; S: (2)-13-17-46-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019