« vissza a keresési eredmény listához  
4,4'-METILÉNDIANILINICSC: 1111 (2013 április)
4,4'-Diaminodifenilmetán
4,4'-Metilénbiszbenzolamin
MDA
CAS #: 101-77-9
ENSZ #: 2651
EINECS #: 202-974-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom. Láz.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen védőszemüveget vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Sárgaság. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelése ártalmas lehet
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Rákot okozhat
Károsíthatja a májat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
4,4'-METILÉNDIANILIN ICSC: 1111
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ HALVÁNYSÁRGA LEMEZEK. SÖTÉTTÉ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag gyenge bázis. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C13H14N2 / NH2C6H4CH2C6H4NH2
Molekulatömeg: 198.3
Forráspont 102kPa-nál: 398-399° C
Olvadáspont: 91.5-92° C
Sűrűség: 0.5 g/cm³
Oldékonyság vízben: csekély
Gőznyomás, Pa 197° C-on: 133
Lobbanáspont: 220° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.6  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a májra. Okozhat májkárosodást. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 2.
EU-OEL: 0.08 mg/m³ mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 65).
ÁK: 0,8 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 082-004-00-2; VESZÉLY; H350 H341 H370 H373 H317 H411; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-39/23/24/25-43-48/20/21/22-68-51/53; S: 53-45-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019