« vissza a keresési eredmény listához  
DIKLÓRMONOFLUORMETÁNICSC: 1106 (1999 október)
Fluorodiklórmetán
HCFC 21
Fluorokarbon 21
CAS #: 75-43-4
ENSZ #: 1029
EINECS #: 200-869-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Zavartság. Álmosság. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.2 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. 
CSOMAGOLÁS
 
DIKLÓRMONOFLUORMETÁN ICSC: 1106
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ, SŰRITETT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel maró és nagyon mérgező füstöket (hidrogén-klorid - lásd ICSC 0163, hidrogén fluorid - lásd ICSC 0283 és foszgén -lásd ICSC 0007) képez. Reagál alumínium porral, cinkkel és magnéziummal. Reagál savakkal és sav füstökkel. Így nagyon mérgező klorid és fluorid füstöket képez. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: CHCl2F
Molekulatömeg: 102.9
Forráspont: 8.9° C
Olvadáspont: -135° C
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 1 (csekély)
Gőznyomás, kPa 21° C-on: 159
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.8
Öngyulladási hőmérséklet: 522° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.55  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre nagy koncentrációban. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat szívritmus zavart. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA.
MAK: 43 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2) 

KÖRNYEZET
Kerülje el az anyag környezetbe engedését, mert károsítja az ózon réteget. 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
Az anyag szaga nem figyelmeztet, ha toxikus koncentrációk vannak jelen.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 141).
ÁK: 43 mg/m³, CK: 86 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019