« vissza a keresési eredmény listához  
TRIKLOPIRICSC: 1100 (2006 július)
[(3,5,6-Triklórpiridin-2-il)oxi]ecetsav
3,5,6-Triklór-2-piridiloxiecetsav
CAS #: 55335-06-3
EINECS #: 259-597-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Sötétben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
TRIKLOPIR ICSC: 1100
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR VAGY SZINTELEN VATTASZERŰ KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és UV fény hatására. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat (lásd ICSC 0163) és nitrogén-dioxidot. 

Képlet: C7H4Cl3NO3
Molekulatömeg: 256.5
Elbomlik 208° C-on
Olvadáspont: 148-150° C
Sűrűség: 1.85 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.04 (nem oldódik)
Gőznyomás 25°C-on: elhanyagolható
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019