« vissza a keresési eredmény listához  
2,2-AZOBISZ(IZOBUTIRONITRIL)ICSC: 1090 (2004 április)
2,2'-Azobisz(2-metilpropánnitril)
2,2'-Azodiizobutironitril
2,2'-Diciano-2,2'-azopropán
2,2'-Dimetil-2,2'azodipropionitril
CAS #: 78-67-1
ENSZ #: 3234
EINECS #: 201-132-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben. Tűz és robbanás kockázatát okozza szerves oldószerben való oldása. Robbanószer  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon nagy mennyiségű vizet, vízpermetet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Fejfájás, Hányinger. Gyengeség. Görcsök.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Elkülönítve erős oxidálószerektől és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
2,2-AZOBISZ(IZOBUTIRONITRIL) ICSC: 1090
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
Ha száraz, keverés, pneumatikus továbbítás, öntés, stb. hatására elektrosztatikusan feltöltődhet. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik melegítve. Így mérgező tetrametil-szukcinonitril (lásd ICSC 1121) és cianid füstöket képez. Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Robbanhat hevítésre. Hevesen reagál alkoholokkal, oxidálószerekkel, ketonokkal, mint aceton, aldehidekkel és szénhidrogénekkel, mint heptán. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C8H12N4 / (CH3)2(CN)CN=NC(CN)(CH3)2
Molekulatömeg: 164.2
Sűrűség: 1.1 g/cm³
Oldékonyság vízben 20° C-on: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: <1
Öngyulladási hőmérséklet: 64° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
A lebomlási hőmérsékletre nincs adat az irodalomban.
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 608-019-00-1; VESZÉLY; H342 H332 H302 H412; Piktogram: GHS02 GHS07; Megjegyzés: T.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: E, Xn; R: 2-11-20/22-52/53; S: (2)-39-41-47-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019