« vissza a keresési eredmény listához  
2,3,4,6-TETRAKLÓRFENOLICSC: 1089
2,4,5,6-Tetraklórfenol
Fenol, 2,3,4,6-tetraklór-
2005 október
CAS #: 58-90-2
ENSZ #: 2020
EINECS #: 200-402-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj. Görcsök.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Fejfájás, Szédülés. Hányás. Gyengeség. Görcsök. Izomgörcsök. Láz. Verejtékezés. Lásd Megjegyzések.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
2,3,4,6-TETRAKLÓRFENOL ICSC: 1089
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ BARNA KÜLÖNBÖZŐ FORMÁJÚ, SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel maró füstöket, beleértve hidrogén-kloridot képez. 

Képlet: C6H2Cl4O
Molekulatömeg: 231.9
Olvadáspont: 70° C
Sűrűség: 1.8 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.1 (nagyon csekély)
Lobbanáspont: 100° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.45  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra. Az anyagnak hatása lehet a bőrre. Okozhat klóraknét. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban. 

MEGJEGYZÉSEK
2,3,4,6-Tetrachlorophenol is a polychlorophenol which, as a group, has been classified by IARC (1999) as possibly carcinogenic to humans, but the data on this specific substance are inconclusive.
Nincsenek adatok erre az izomérre vonatkozóan, a tetraklórfenolok keveréke bőr, szem és légúti irritációt okozhat.
These substances may cause acute metabolic effects resulting in damage in several organs notably in central nervous system.
Egyes technikai termékek erősen mérgező szennyezéseket tartalmazhatnak, köztük poliklórozott dibenz-p-dioxinokat és furánokat.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; H: 25-36/38-50/53; S: (1/2)-26-28-37-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018