« vissza a keresési eredmény listához  
N-METILFORMAMIDICSC: 1087 (2001 március)
Metilformamid
Monometilformamid
Formilmetil-amin
CAS #: 123-39-7
EINECS #: 204-624-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
N-METILFORMAMID ICSC: 1087
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN VISZKÓZUS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Ezzel nitrogén-oxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit és a gumit. 

Képlet: C2H5NO
Molekulatömeg: 59.08
Forráspont: 182.5° C
Olvadáspont: -3° C
Sűrűség (20° C-on): 1.003 g/cm³
Oldékonyság vízben: jó
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.04
Lobbanáspont: 98° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.0624  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a májra. Okozhat májkárosodást. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 616-056-00-x; VESZÉLY; H360D H312; Piktogram: GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 61-21; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019