« vissza a keresési eredmény listához  
KADMIUM-ACETÁTICSC: 1075
Ecetsav, kadmium só
Bisz(acetoxi)-kadmium
2007 április
CAS #: 543-90-8
ENSZ #: 2570
EINECS #: 208-853-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon zárt rendszert.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Okozhat genetikai károsodást
Okozhat rákot
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a vesét és a csontokat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
KADMIUM-ACETÁT ICSC: 1075
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező kadmium-oxid füstöket képez. 

Képlet: C4H6CdO4 / Cd(CH3CO2)2
Molekulatömeg: 230.50
Olvadáspont: 255° C
Sűrűség: 2.34 g/cm³
Oldékonyság vízben: nagyon jó 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vesére és a csontokra. Okozhat vesekárosodást és csontritkulást (csont gyengeséget). Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (as Cd, respirábilis frakció): 0.002 mg/m3, mint TWA; A2 (gyanított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: (mint Cd, inhalálható frakció): bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a növényekben és a tengeri eredetű élelemben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Kevés információ van ennek a vegyületnek a hatásairól.
Az egészségi hatások főként más kadmium vegyületekről szóló tanulmányokon alapulnak
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint:
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 231 - kadmium és szervetlen vegyületei).
MK: 0,015 mg/m³ ; Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag), ERŐSEN KUMULÁLÓDÓ.
2. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet kadmium 0,01 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Nem kritikus.
Vér kadmium 0,09 mikromol/liter. Mintavétel ideje: Nem kritikus.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; H: 20/21/22-50/53; S: (2)-60-61; Megjegyzés: A 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018