« vissza a keresési eredmény listához  
(o-KLÓRBENZILIDÉN)MALONONITRILICSC: 1065 (2002 szeptember)
[2-(Klórfenil)metilén]malononitril
(2-Klórbenzilidén)malononitril
(o-Klórobenzal)malononitril
béta,béta-Diciano-o-klórsztirol
[(2-Klórfenil)metilén]propándinitril
CS (könnygáz)
CAS #: 2698-41-1
ENSZ #: 3276
EINECS #: 220-278-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Nehézlégzés. Hányinger. Torokfájás. Hányás.  Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Égő érzés. Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Könnyezés. Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés a torokban és a mellkasban.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
(o-KLÓRBENZILIDÉN)MALONONITRIL ICSC: 1065
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős bázisokkal és erős savakkal. Ezzel ammóniát képez. Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve sósavat, hidrogén-cianidot és nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C10H5ClN2 / ClC6H4CH=C(CN)2
Molekulatömeg: 188.6
Forráspont: 310-315° C
Olvadáspont: 93-96° C
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.1-0.5
Gőznyomás, Pa ?° C-on: 0.0045
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a tüdőre. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció és gőz): 0.05 ppm mint STEL; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019