« vissza a keresési eredmény listához  
TERPENTINICSC: 1063 (2002 június)
Terpentin, olaj
Terpentin szesz
Fa terpentin
CAS #: 8006-64-2
ENSZ #: 1299
EINECS #: 232-350-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  30° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  30° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Zavartság. Köhögés. Fejfájás. Torokfájás. Légszomj. Égő érzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Homályos látás. Fájdalom. Vörösség.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Zavartság. Görcsök. Hasmenés. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedje be száraz földdel, homokkal vagy más nem gyúlékony anyaggal. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
TERPENTIN ICSC: 1063
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező füstöket képez, beleértve szén-monoxidot. Lebomlik lassan levegő és fény hatására. Ezzel oxidációs termékeket, amelyek toxikusabbak vagy irritálóbbak mint maga a terpentin képez. Hevesen reagál oxidálószerekkel, halogénekkel, gyúlékony anyagokkal és ásványi savakkal. Megtámadja a műanyagokat és a gumit. 

Képlet: C10H16 (kb.)
Molekulatömeg: 136 (kb.)
Forráspont: 149-180° C
Olvadáspont: -50 - -60° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.25 - 0.67
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.6 - 4.8
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 30-46° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 220-255° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.8-6 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, a hólyagra és a vesére. Okozhat ingerlékenységet, görcsöket és vesekárosodást. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat szapora szívverést, eszméletlenséget, légzési elégtelenséget és halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 20 ppm mint TWA; (SEN); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 28 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A terpentint különböző fenyőfajták gyantájának desztillálásával nyerik.
Izomér terpén szénhidrogének keveréke.
Az összetétel változó, a finomítási módszerektől, a puhafa fajtájától és a forráshelytől. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 650-002-00-6; VESZÉLY; H226 H332 H312 H302 H304 H319 H315 H317 H411; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 10-20/21/22-36/38-43-51/53-65; S: (2)-36/37-46-61-62 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019