« vissza a keresési eredmény listához  
ETILÉN-GLIKOL-DINITRÁTICSC: 1056 (1999 október)
Glikol-dinitrát
EGDN
Nitroglikol
CAS #: 628-96-6
EINECS #: 211-063-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza. Robbanószer  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! Használjon szikramentes kéziszerszámot! NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot. Üritse ki a területet, csak robbanásbiztos helyről oltsa a tüzet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Szédülés. Hányinger. Gyengeség. Arcpír. Mellkasi fájdalom. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Tárolja külön épületben Elkülönítve savaktól és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ETILÉN-GLIKOL-DINITRÁT ICSC: 1056
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN - SÁRGÁS OLAJSZERŰ FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Égéskor nitrogén-oxidok mérgező füstjeit képezi. Reagál savakkal. 

Képlet: C2H4N2O6 / NO2-OCH2CH2O-NO2
Molekulatömeg: 152.1
Forráspont: 114° C (robban)
Olvadáspont: -22° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.49
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.5
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.2
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.16  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a szív-érrendszerre. Okozhat hirtelen vérnyomásesést. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Orvosi megfigyelés ajánlott. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós expozíciója jelentős tolerancia kialakulásához vezet és rövid expozíciós szünet hirtelen halált okozhat. Ismétlődő vagy tartós expozíciója jelentős tolerancia kialakulásához vezet és rövid expozíciós szünet hirtelen halált okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 ppm mint TWA; (bőr).
MAK: 0.063 mg/m³, 0.01 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(1); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A munkából való távollét időszakai alatt jelentkező tünetek, mint a mellkasi fájdalom, szívdobogás érzés, az anyag mérgező hatásának jele lehet és ezt azonnal jelenteni kell az illetékes orvosnak.
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-032-00-9; VESZÉLY; H200 H330 H310 H300 H373; Piktogram: GHS01 GHS06 GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: E, T+; R: 2-26/27/28-33; S: (1/2)-33-35-36/37-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019