« vissza a keresési eredmény listához  
DIPROPILÉN-GLIKOLICSC: 1055 (2000 április)
2,2'-Dihidroxidipropil-éter
1,1'-Dimetildietilén-glikol
1,1'-Oxidipropán-2-ol
Bisz(2-hidroxipropil)-éter
CAS #: 110-98-5
EINECS #: 203-821-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
DIPROPILÉN-GLIKOL ICSC: 1055
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
ENYHÉN VISZKÓZUS SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C6H14O3 / CH3CHOHCH2OCH2CHOHCH3
Molekulatömeg: 134.2
Forráspont: 232° C
Olvadáspont: -40° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.0
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.63
Lobbanáspont: 138° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 310° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.2-12.6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.7/-1.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019