« vissza a keresési eredmény listához  
BÁRIUMICSC: 1052 (1999 október)
CAS #: 7440-39-3
ENSZ #: 1400
EINECS #: 231-149-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet vízzel.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon speciális port, száraz homokot. Víz használata TILOS!   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4-3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve halogénezett oldószerektől, erős oxidálószerektől és savaktól. Szárazon. Tartsa inert gáz, olaj vagy oxigénmentes folyadék alatt. 
CSOMAGOLÁS
 
BÁRIUM ICSC: 1052
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGÁS ~ FEHÉR FÉNYES VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Az anyag , por formában spontán meggyulladhat levegővel érintkezve. Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel és savakkal. Hevesen reagál halogénezett oldószerekkel. Reagál vízzel. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: Ba
Atomtömeg: 137.3
Forráspont: 1640° C
Olvadáspont: 725° C
Sűrűség: 3.6 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (mint Ba, inhalálható frakció): 0.5 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: (mint Ba): 0.5 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál olyan tűzoltószerekkel, mint víz, bikarbonát, por, hab ésszén-dioxid.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 27 - Ba oldható vegyületei, mint Ba).
ÁK: 0,5 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019