« vissza a keresési eredmény listához  
TRIBUTIL-AMINICSC: 1048 (2005 április)
Tri-n-butilamin
N,N-Dibutil-1-butánamin
Trisz-n-butilamin
CAS #: 102-82-9
ENSZ #: 2542
EINECS #: 203-058-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  63° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  63° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, ammónia és szerves ammónia származékok elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A kiömlött anyagot fedje be inert adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Szárazon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
TRIBUTIL-AMIN ICSC: 1048
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA, HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező gázok képződnek, beleértve nitrogén-oxidokat. Az anyag gyenge bázis. Reagál oxidálószerekkel és erős savakkal. 

Képlet: (CH3CH2CH2CH2)3N
Molekulatömeg: 185.3
Forráspont: 216-217° C
Olvadáspont: -70° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.78
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.3
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 40-93
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Lobbanáspont: 63° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 210° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.4-6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.52  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt. Az anyag enyhén irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019