« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-SZULFID (VÍZMENTES)ICSC: 1047 (2002 október)
Nátrium-monoszulfid
Nátrium-szulfid
CAS #: 1313-82-2
ENSZ #: 1385
EINECS #: 215-211-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet savakkal vagy oxidálószerekkel.    Használjon nagy mennyiségű vizet, vízpermetet, habot, száraz port.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Égő érzés. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kiömlött anyagot fedje be száraz földdel vagy homokkal. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.2; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól és oxidálószerektől. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
NÁTRIUM-SZULFID (VÍZMENTES) ICSC: 1047
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR ~ SÁRGA HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Lebomlik savakkal vagy vízzel érintkezve. Így mérgező és maró gázok képződnek. Ez fokozza a tűzveszélyt. Az oldat vízben erős bázis. Hevesen reagál savakkal és korrodáló hatású. Hevesen reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: Na2S
Molekulatömeg: 78.04
Elbomlik 920-950° C-on
Sűrűség: 1.86 g/cm³
Öngyulladási hőmérséklet: >480° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -3.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Más ENSZ szám: 1849, nátrium-szulfid, hidrált 30% vagy több vízzel, veszély osztály 8, csomagolási csoport II. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 016-009-00-8; VESZÉLY; H311 H302 H314 400; Piktogram: GHS06 GHS05 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C, N; R: 31-34-50; S: (1/2)-26-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019