« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-KLORITICSC: 1045 (2000 április)
Klórossav, nátrium só
CAS #: 7758-19-2
ENSZ #: 1496
EINECS #: 231-836-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik redukáló anyagokkal vagy szerves anyagokkal.  NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal vagy redukálószerekkel.    Használjon nagy mennyiségű vizet, vízpermetet. Szén-dioxid használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől, savaktól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
NÁTRIUM-KLORIT ICSC: 1045
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
KISSÉ HIGROSZKÓPOS FEHÉR KRISTÁLYOK VAGY PELYHEK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 200° C-on. Így mérgező és maró füstöket képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Hevesen reagál savakkal, ammónium vegyületekkel, foszforral, kénnel és nátrium-ditionittal. Ez robbanásveszélyt okoz. 

Képlet: NaClO2
Molekulatömeg: 90.44
Elbomlik 180-200° C-on
Sűrűség: 2.5 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 17° C-on: 39  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Sokk-érzékennyé válik, ha szerves anyagokkal szennyezett.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019