« vissza a keresési eredmény listához  
POLISZTIROLICSC: 1043 (2003 november)
Benzol, etenil-, homopolimer
Etenilbenzol, homopolimer
Poli (1-feniletilén)
CAS #: 9003-53-6
EINECS #: 500-008-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Kerülje el a por belégzését.   
Bőr      
Szem   Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.   
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kiömlött anyagot fedett megfelelő, felcímkézett tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
POLISZTIROL ICSC: 1043
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 300° C felett. Így mérgező füstöket képez, beleértve sztirolt. Lebomlik égéskor. Ezzel irritáló füstöket képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: (C8H8)x
Molekulatömeg: 10 000-300 000
Olvadáspont: 240° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.04-1.13
Lobbanáspont: 345-360° C
Öngyulladási hőmérséklet: 427° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019