« vissza a keresési eredmény listához  
PARALDEHIDICSC: 1042 (2002 augusztus)
p-Acetaldehid
Paracetaldehid
2,4,6-Trimetil-1,3,5-trioxán
CAS #: 123-63-7
ENSZ #: 1264
EINECS #: 204-639-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  24° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  24° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Légszomj. Továbbá: lásd Lenyelés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés a torokban és a mellkasban. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Álmosság. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható nem műanyag tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, bázisoktól és oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
PARALDEHID ICSC: 1042
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Lebomlik levegő és fény hatására. Reagál bázisokkal és oxidálószerekkel. Megtámadja a műanyagokat. 

Képlet: C6H12O3
Molekulatömeg: 132.2
Forráspont: 124.5° C
Olvadáspont: 12.6° C
Sűrűség: 0.99 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 13° C-on: 12
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.5
Lobbanáspont: 24° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 235° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.3-17.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.67  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre. Okozhat hozzászokást. Az anyagnak hatása lehet a vesére és a májra. Okozhat kóros működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 605-004-00-1; FIGYELMEZTETÉS; H226; Piktogram: GHS02.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F; R: 11; S: (2)-9-16-29-33 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019