« vissza a keresési eredmény listához  
FLUORBÓRSAV (vizes oldat >25 %)ICSC: 1040 (2011 június)
Fluórborsav
Hidrofluorbórsav
Hidrogén-bór-tetrafluorid
Hidrogén-tetrafluoroborát
CAS #: 16872-11-0
ENSZ #: 1775
EINECS #: 240-898-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Alkalmazzon kálcium-glukonátot az égett területen! 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Torokfájás. Égő érzés. Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Konzultáljon szakértővel! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

corrcancer;health haz
VESZÉLY
Fémekre korrozív hatású lehet
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Károsítja a légzőrendszert 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős bázisoktól, fémektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. Csak az eredeti tartályban tárolja. NE tárolja és szállítsa fémből vagy üvegből készült konténerben. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
FLUORBÓRSAV (vizes oldat >25 %) ICSC: 1040
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve hidrogén-fluoridot és fluor vegyületeket. Az oldat vízben erős sav. Reagál bázisokkal és korrodáló hatású. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: HBF4
Molekulatömeg: 87.8
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.4 (50%-os oldat) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi és szisztémás hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Maró hatású. Inhalációja okozhat súlyos torok duzzanatot. Okozhat fulladást. Inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat súlyos tüdőkárosodást. Lásd Megjegyzések. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint F): 2.5 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (inhalálható frakció): 1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(4); terhességi kockázati csoport: C; bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a halakra. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Lásd ICSC 0283. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 134- Fluoridok, mint F).
ÁK: 2,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet fluorid, 42 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: műszak végén.
Vizelet fluorid, 24 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: következő műszak elött.
EU szerinti osztályozás: EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 009-010-00-x; VESZÉLY; H314 ; Piktogram: GHS05; Megjegyzés: B.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 34; S: (1/2)-26-27-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019