« vissza a keresési eredmény listához  
TRIETANOLAMINICSC: 1034 (2003 június)
Trihidroxitrietil-amin
CAS #: 102-71-6
EINECS #: 203-049-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon nagy mennyiségű vizet, alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást. Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. Azután bő vízzel le kell mosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve oxidálószerektől. Jól zárva. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
TRIETANOLAMIN ICSC: 1034
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN VISZKÓZUS HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK VAGY KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag gyenge bázis. Reagál oxidálószerekkel. Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. 

Képlet: C6H15NO3 / (CH2OHCH2)3N
Molekulatömeg: 149.2
Forráspont: 335.4° C
Olvadáspont: 21.6° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 25° C-on: <1
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Lobbanáspont: 179° C
Öngyulladási hőmérséklet: 324° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.6-7.2
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -2.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019