« vissza a keresési eredmény listához  
REZORCINOLICSC: 1033 (2003 augusztus)
1,3-Dihidroxibenzol
1,3-Benzoldiol
3-Hidroxifenol
Rezorcin
CAS #: 108-46-3
ENSZ #: 2876
EINECS #: 203-585-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.  Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon vízpermetet, port.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Hasi fájdalom. Kék ajkak, körmök és bőr. Zavartság. Görcsök. Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Torokfájás. Öntudatlanság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: P2 szűrőbetétes légzőkészülék ártalmas részecskék ellen. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól és élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
REZORCINOL ICSC: 1033
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOK. RÓZSASZINNÉ VÁLIK LEVEGŐ ÉS FÉNY HATÁSÁRA VAGY VASSAL ÉRINTKEZVE. 

Fizikai veszélyek
Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel, ammóniával és amino vegyületekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C6H6O2
Molekulatömeg: 110.1
Forráspont: 280° C
Olvadáspont: 110° C
Sűrűség: 1.28 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml: 140
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.065
Lobbanáspont: 127° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 607° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.4-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.79-0.93  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat ritka esetekben. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; 20 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: bőr allergizáló (SH).
EU-OEL: 45 mg/m³, 10 ppm mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 273).
ÁK: 45 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 604-010-00-1; FIGYELMEZTETÉS; H302 H319 H315 H400; Piktogram: GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 22-36/38-50; S: (2)-26-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019