« vissza a keresési eredmény listához  
PERECETSAV (stabilizált)ICSC: 1031 (2015 június)
Peroxiecetsav
Etánperoxisav
Acetil-hidroperoxid
CAS #: 79-21-0
ENSZ #: 3105
EINECS #: 201-186-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  40.5° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. Robbanószer  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal vagy forró felületekkel.  40.5° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést! NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak!  Használjon vízpermetet. Lásd Megjegyzések.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Hólyagok. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett műanyag tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccorrenviro;aqua
VESZÉLY
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Hő hatására meggyulladhat
Belélegezve halálos
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.2; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Csak stabilizálva tárolható. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
PERECETSAV (stabilizált) ICSC: 1031
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevesen fémekkel érintkezve. Megtámadja a legtöbb fémet. Ezzel fokozottan tűzveszélyes hidrogén gázt és oxigént képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró gázok képződnek. Az anyag a legtöbb szerves és szervetlen anyaggal reakcióba lép, tűz és robbanás veszélyt okozva. 

Képlet: C2H4O3 / CH3COOOH
Molekulatömeg: 76.1
Elbomlik >50° C-on
Olvadáspont: 0° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.04
Lobbanáspont: 40.5° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 200° C
Robbanási határok, térf% levegőben: lásd Megjegyzések 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Nagy koncentráció belégzése tüdőödémát okozhat, de csak a maró hatás szemen és felső légutakban megnyilvánuló, kezdeti tüneteit követően. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció és gőz): 0.4 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 0.316 mg/m³, 0.1 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: C; rákkeltő kategória: 4 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
A robbanási határok ismeretlenek az irodalomban, bár az anyag gyúlékony és lobbanáspontja < 61°C.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
A kereskedelmi perecetsav a perecetsav, ecetsav, hidrogén-peroxid és víz keveréke.
Lásd ICSC 0164 és 0363.
50° felett az anyag öngyorsító lebomlási reakcióba léphet. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-094-00-8; VESZÉLY; H226 H242 H332 H302 H312 H302 H314 H400; Piktogram: GHS02 GHS05 GHS07 GHS09; Megjegyzés: B D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, C, N; R: 7-10-20/21/22-35-50; S: (1/2)-3/7-14-36/37/39-45-61; Megjegyzés: B, D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019