« vissza a keresési eredmény listához  
METIL-ETIL-KETON-PEROXID (TECHNIKAI TERMÉK)ICSC: 1028 (2005 október)
2-Butanon-peroxid
Etil-metil-keton-peroxid
MEKP
CAS #: 1338-23-4
ENSZ #: 3101
EINECS #: 215-661-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik savakkal, bázisokkal vagy redukáló anyagokkal.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet savakkal, bázisokkal, redukálószerekkel vagy forró felületekkel.    Használjon vízpermetet, port, szén-dioxidot, száraz homokot, habot.  Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés. Nehézlégzés. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés a torokban és a mellkasban. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható műanyag tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.2; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 1 és 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Csak stabilizálva tárolható. Jól zárva. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
METIL-ETIL-KETON-PEROXID (TECHNIKAI TERMÉK) ICSC: 1028
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Égéskor mérgező és maró gázokat képez. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal, aminokkal, fémekkel, erős savakkal és erős bázisokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C8H16O4
Molekulatömeg: 176.2
Elbomlik >80° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.10-1.17
Oldékonyság vízben: nagyon csekély 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.2 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
A technikai terméket 40-60% higitóval forgalmazzák (pl. dimetil-ftalát, ciklohexanol-peroxid, diallil-ftalát) a lehetséges robbanásveszély csökkentésére.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Más ENSZ számok: 3105, 3107 a szerves peroxidokra. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019