« vissza a keresési eredmény listához  
IZOBUTÉNICSC: 1027 (2000 április)
Izobutilén
2-Metilpropén
1,1-Dimetietilén
CAS #: 115-11-7
ENSZ #: 1055
EINECS #: 204-066-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik oxidáló anyagokkal vagy halogénekkel. Lásd Kémiai veszélyek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet oxidálószerekkel.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben vízpermettel, porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Letargia. Hányinger. Öntudatlanság. Hányás.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Lásd Bőr.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS a csatornába belemosni! TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
IZOBUTÉN ICSC: 1027
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál halogénekkel, oxidálószerekkel és erős savakkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C4H8 / CH2=C(CH3)2
Molekulatömeg: 56.1
Forráspont: -6.9° C
Olvadáspont: -140.3° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.59
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.03
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 257
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.94
Lobbanáspont: -76.1° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 465° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.8-9.6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.35  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat eszméletlenséget. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben súlyos fulladási kockázatot okozhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 250 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A folyadék sűrűsége a forráspontnál: 0,605 kg/l.
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-012-00-4; VESZÉLY; H220; Piktogram: GHS02 GHS04; Megjegyzés: C U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+; R: 12; S: (2)-9-16-33; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019