« vissza a keresési eredmény listához  
ETILÉN-CIÁNHIDRINICSC: 1026 (2001 október)
3-Hidroxipropionitril
2-Cianoetanol
Glikol-cianohidrin
Metanolacetonitril
CAS #: 109-78-4
EINECS #: 203-704-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól, bázisoktól és oxidálószerektől. Hűvösen. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
ETILÉN-CIÁNHIDRIN ICSC: 1026
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN - SÁRGA FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat szerves bázisok hatására. Lebomlik hevítésre és savakkal, sav füstökkel és vízzel érintkezve. Így erősen mérgező füstöket képez, beleértve hidrogén-cianidot. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C3H5NO / HOCH2CH2CN
Molekulatömeg: 71.08
Elbomlik 228° C-on
Olvadáspont: -46° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.04
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 10.7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.45
Lobbanáspont: 129° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 494° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.3-12.1
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.94  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ez az anyag kevésbé veszélyes, mint más nitrilek, amelyek könnyen képeznek hidrogén-cianidot. a testben. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019