« vissza a keresési eredmény listához  
KÁMFORICSC: 1021 (2003 július)
2-Bornanon
2-Camfanon
1,7,7-Trimetilbiciklo(2.2.1)heptán-2-one
Bornán-2-on
CAS #: 76-22-2
ENSZ #: 2717
EINECS #: 200-945-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  66° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  66° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést! Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Továbbá: lásd Lenyelés.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés a torokban és a mellkasban. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Fejfájás, Zavartság. Görcsök. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Szükség lehet mesterséges lélegeztetésre. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős redukálószerektől, klórozott oldószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KÁMFOR ICSC: 1021
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN VAGY FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Ezzel mérgező gázokat és irritáló füstöket képez. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, erős redukálószerekkel és klórozott oldószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C10H16O
Molekulatömeg: 152.3
Forráspont: 204° C
Olvadáspont: 180° C
Szobahőmérsékleten szublimál
Sűrűség: 0.99 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.12
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 27
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.24
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1
Lobbanáspont: 66° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 466° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.6-3.5 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat görcsöket és légzési depressziót. Lenyelése halált okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint TWA; 3 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A kámfor két optikai izomér (CAS 464-48-2 és 464-49-3) és racem keverék (CAS 21368-68-3) formájában fordul elő. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019