« vissza a keresési eredmény listához  
gamma-BUTIROLAKTONICSC: 1020 (2018 május)
1,4-Butanolid
Vajsav-lakton
Tetrahidro-2-furanon
Dihidro-2(3H)-furanon
CAS #: 96-48-0
EINECS #: 202-509-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.  TILOS a nyílt láng.  NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Álmosság.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hányás. Álmosság. Nehézlégzés. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

correxcl mark;warn
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Súlyos szemkárosodást okoz
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Elkülönítve savaktól, alkoholoktól, aminoktól, bázisoktól és oxidálószerektől. Szárazon. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
gamma-BUTIROLAKTON ICSC: 1020
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN OLAJSZERŰ HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál savakkal, bázisokkal, alkoholokkal, aminokkal és oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Lebomlik égéskor. Ezzel irritáló füstöket képez. 

Képlet: C4H6O2
Molekulatömeg: 86.1
Forráspont: 204° C
Olvadáspont: -44° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.13 (20°C)
Oldékonyság vízben: nagyon oldékony
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.15
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.0
Lobbanáspont: 98° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 455° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.4-16.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.64  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Lenyelése hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat izgatottságot és központi idegrendszeri depressziót. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat légzési elégtelenséget, görcsöket és eszméletlenséget. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019