« vissza a keresési eredmény listához  
BUTIL-METAKRILÁTICSC: 1018 (2009 november)
2-Metil-butil-akrilát
Butil-2-metakrilát
Metakrilsav, butilészter
2-Propánsav,2-metil,-butil-észter
CAS #: 97-88-1
ENSZ #: 2227
EINECS #: 202-615-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  50° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  50° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Könnyezés. Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Köhögés. Torokfájás. Hasi görcsök. Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Bőr- és szemirritációt okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Okozhat légúti irritációt
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve oxidálószerektől. Hűvösen. Szárazon. Sötétben tartandó. Csak stabilizálva tárolható. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
BUTIL-METAKRILÁT ICSC: 1018
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat hevítésre, nedvesség, oxidálószerek vagy fény hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C8H14O2 / CH2C(CH3)COO(CH2)3CH3
Molekulatömeg: 142.2
Forráspont: 163° C
Olvadáspont: -50° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.08 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 50° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 290° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1-8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.26-3.01
Viszkozitás: 1.02 mm²/s 24° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-033-00-5; FIGYELMEZTETÉS; H226 H319 H335 H315 H317; Piktogram: GHS02 GHS07; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 10-36/37/38-43; S: (2); Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019