« vissza a keresési eredmény listához  
BENZOIL-KLORIDICSC: 1015 (2000 április)
Benzoésav-klorid
CAS #: 98-88-4
ENSZ #: 1736
EINECS #: 202-710-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  72° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek. NEM érintkezhet forró felületekkel.  72° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot. Víz használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Légszomj. Torokfájás. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Kerülje el a por és a köd belégzését. Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr Vörösség. Bőrégés. Égő érzés. Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Sokk vagy ájulás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Pihenés. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Lásd Kémiai veszélyek. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BENZOIL-KLORID ICSC: 1015
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ FÜSTÖLGŐ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Ezzel erősen mérgező és maró gázokat (foszgén, hidrogén-klorid) képez. Lebomlik gyorsan hevítésre és lúgokkal, alkoholokka, aminokkal és dimetil-szulfoxiddal (lásd ICSC 0459) érintkezve. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Reagál vízzel és gőzzel. Ezzel hőt és maró füstöket (hidrogén-klorid - lásd ICSC 0163) képez. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Ha érintkezik fémsókkal gyúlékony/robbanó gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) fejleszt. 

Képlet: C7H5ClO / C6H5COCl
Molekulatömeg: 140.57
Forráspont: 197.2° C
Olvadáspont: -1° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.21
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 50
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.88
Lobbanáspont: 72° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 197.2° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.5-27 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. A gőz vagy aeroszol belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (plafon érték): 0.5 ppm mint STEL.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál olyan tűzoltó anyagokkal, mint: a víz.
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 31).
ÁK: 2,8 mg/m³ Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-012-00-0; VESZÉLY; H332 H312 H302 H314 H317; Piktogram: GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 34; S: (1/2)-26-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019