« vissza a keresési eredmény listához  
ANILIN-HIDROKLORIDICSC: 1013 (2001 március)
Fenilamin-hidroklorid
Anilinium-klorid
Anilin-só
CAS #: 142-04-1
ENSZ #: 1548
EINECS #: 205-519-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik oxidáló anyagokkal.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet oxidálószerekkel.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Kék ajkak, körmök és bőr. Zavartság. Görcsök. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Öntudatlanság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ANILIN-HIDROKLORID ICSC: 1013
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
HIGROSZKÓPOS FEHÉR KRISTÁLYOK. SÖTÉTTÉ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK ÉS FÉNYNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és savakkal érintkezve. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve anilint, nitrogén-oxidokat és sósavat. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C6H8ClN / C6H7N . HCl
Molekulatömeg: 129.59
Forráspont: 245° C
Olvadáspont: 196-202° C
Sűrűség: 1.22 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 107
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.46
Lobbanáspont: 193° C ny.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. A hatás késleltetett lehet. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: 7.7 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C; BAT van 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Lásd ICSC 0011. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-009-00-2; VESZÉLY; H351 H341 H331 H311 H301 H372 H318 H317 H400; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS05 GHS09; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50; S: (1/2)-26-27-36/37/39-45-61-63; Megjegyzés: A 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019