« vissza a keresési eredmény listához  
FOSZFORSAVICSC: 1008 (2016 november)
Ortofoszforsav
CAS #: 7664-38-2
ENSZ #: 3453
EINECS #: 231-633-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.    NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Az anyag NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Hólyagok. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Égő érzés a szegycsont mögött. Hasi fájdalom. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Azután bő vízzel le kell mosni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

correxcl mark;warn
VESZÉLY
Fémekre korrozív hatású lehet
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat
Lásd Megjegyzések. 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
FOSZFORSAV ICSC: 1008
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
HIGROSZKÓPOS SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag közepesen erős sav. Hevesen reagál bázisokkal. Az anyag hevesen polimerizál azo-vegyületek és epoxidok hatására. Égéskor foszfor-oxidok mérgező füstjeit képezi. Lebomlik alkoholokkal, aldehidekkel, cianidokkal, ketonokkal, fenolokkal, észterekkel, szulfidokkal vagy halogénezett szerves anyagokkal érintkezve. Így mérgező füstöket képez. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: H3O4P / H3PO4
Molekulatömeg: 98.0
Elbomlik 213° C-on
Olvadáspont: 42° C
Sűrűség: 1.9 g/cm³
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 25° C-on: <10 (elhanyagolható)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.4  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót (RADS). Az expozíció okozhat a torok duzzanata miatti fulladást. Nagy koncentráció belégzése tüdőödémát okozhat, de csak a maró hatás szemen és felső légutakban megnyilvánuló, kezdeti tüneteit követően. Nagy koncentrációk inhalációja okozhat tüdőgyulladást. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a felső légutakra és a tüdőre. Okozhat krónikus gyulladást és csökkent tüdőműködést. Ezen erős szervetlen savköd emberi rákkeltő. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 mg/m3, mint TWA; 3 mg/m³ mint STEL.
MAK: (inhalálható frakció): 2 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 1 mg/m³ mint TWA; 2 mg/m³ mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
ENSZ szám 1805 a foszforsav oldatra használt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
IARC szerint az erős szervetlen savköd emberi rákkeltő. (1. csoport). Azonban nincs adat ezen anyag más fizikai formáinak rákkeltő hatására vonatkozóan. Ezért GHS szerint nincs rákkeltőként osztályozva.
TILOS vizet önteni ebbe az anyagba; oldáskor vagy hígításkor mindig az anyagot kell lassan a vízhez adni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 249).
ÁK: 1 mg/m³, CK: 2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-011-00-6; VESZÉLY; H314 ; Piktogram: GHS05; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 34; S: (1/2)-26-45; Megjegyzés: B 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019