« vissza a keresési eredmény listához  
FENIL-KLOROFORMIÁTICSC: 1007 (2017 április)
Hangyasav, klór-, fenil-észter
Fenoxikarbonil-klorid
Klórszénsav, fenil-észter
CAS #: 1885-14-9
ENSZ #: 2746
EINECS #: 217-547-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  69° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  69° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Víz használata TILOS! Használjon száraz port, szén-dioxidot, alkohol-rezisztens habot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égő érzés a szájban és a torokban és a mellkasban. Torokfájás. Hasi fájdalom. Hasmenés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható műanyag tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccorr
VESZÉLY
Gyúlékony folyadék
Belélegezve halálos
Lenyelve ártalmas
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. Elkülönítve savaktól, alkoholoktól, aminoktól, bázisoktól, oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
FENIL-KLOROFORMIÁT ICSC: 1007
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ HALVÁNYSÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és vízzel és nedvességgel érintkezve. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat és fenolt. Hevesen reagál savakkal, alkoholokkal, aminokkal, bázisokkal, oxidálószerekkel és fémekkel. 

Képlet: C7H5ClO2 / C6H5OCOCl
Molekulatömeg: 156.6
Forráspont: 188-189° C
Olvadáspont: -28° C
Sűrűség (20° C-on): 1.2 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 90
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.41
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 69° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 540° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. Súlyos helyi hatások a szemmel és a bőrrel érintkezve. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre és a légutakra. Az anyag súlyosan irritálja a bőrt. Lenyelve maró hatású. A gőz inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Lásd ICSC 0163 és 0070. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019