« vissza a keresési eredmény listához  
PERKLÓRSAV (72%-OS OLDAT)ICSC: 1006 (2000 április)
Hidrónium-perklorát
CAS #: 7601-90-3
ENSZ #: 1873
EINECS #: 231-512-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik fémekkel, redukáló anyagokkal vagy szerves anyagokkal.  NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal vagy redukálószerekkel.  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak!  A környezetben lévő tűz esetében: nagy mennyiségű vizet, vízpermetet kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt. Alkalmazzon megfelelő műszaki védelmet.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Látásvesztés. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás. Hasi fájdalom. Égő érzés. Hasmenés. Sokk vagy ájulás. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. A folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Óvatosan semlegesíteni kell a maradékot. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Lásd Kémiai veszélyek. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Speciális anyag.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni. 
PERKLÓRSAV (72%-OS OLDAT) ICSC: 1006
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Robbanhat hevítésre. Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal, szerves anyagokkal és erős bázisokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 72%-nál magasabb koncentrációban a sav instabil; ütés, rázás hatására robbanhat, ha száraz vagy kiszáradóban van. Gyulékony anyagokkal (pl. papír) való keveréke spontán meggyulladhat szobahőmérsékleten. 

Képlet: ClHO4
Molekulatömeg: 100.46
Elbomlik 19° C-on
Olvadáspont: -112° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.76 (22°C)
Oldékonyság vízben: elegyedő
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Maró hatású. A gőz nagyon maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. A gőz vagy köd belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
NE használja a perklórsavat más célra készült elszívó szekrényben.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
TILOS vizet önteni ebbe az anyagba; oldáskor vagy hígításkor mindig az anyagot kell lassan a vízhez adni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 017-006-00-4; VESZÉLY; H271 H314; Piktogram: GHS03 GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, C; R: 5-8-35; S: (1/2)-23-26-36-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019