« vissza a keresési eredmény listához  
ÓLOM-TETROXIDICSC: 1002
Vörös ólom
C.I. Pigment Red 105
Ólom-minium
2001 október
CAS #: 1314-41-6
EINECS #: 215-235-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.    NEM érintkezhet redukálószerekkel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és erős redukálószerektől. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
ÓLOM-TETROXID ICSC: 1002
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
VÖRÖS KRITÁLYOK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel oxigént és mérgező füstöket képez. Hevesen reagál redukálószerekkel. Ez tűzveszélyt okoz. 

Képlet: Pb3O4
Molekulatömeg: 685.6
Elbomlik 500° C-on
Sűrűség: 9.1 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre, a csontvelőre, a központi idegrendszerre, a perifériás idegrendszerre és a vesére. Okozhat vérszegénységet, agyvelőbántalmat (pl. görcsöket), perifériás idegbetegséget, hasi görcsöket és vesekárosodást. Toxikus hatása van az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 mg/m3, mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3A.
EU-OEL: (binding): 0.15 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a növényekben és az emlősökben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 341 - Ólom és szervetlen vegyületei).
ÁK: 0.15 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), EROSEN KUMULÁLÓDÓ).
2. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vér ólom: 1,9 mikromol/liter. (férfiak és 45 évnél idősebb nők); 1,5 mikromol/liter. (18-45 éves nők).
Vér cinkprotoporfirin/hem arány: (előszűrésre, három hónapnál hosszabb idejű expozíció esetén) 120 mikromol/mol hem (férfiak és 45 évnél idősebb nők); 100 mikromol/mol hem (18-45 éves nõk).
Mintavétel idõzítése: Nem kritikus.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; H: 61-20/22-33-62-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: A, E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018