« vissza a keresési eredmény listához  
ÓLOM-DIOXIDICSC: 1001 (2001 október)
Ólom-peroxid
Ólom(IV)-oxid
CAS #: 1309-60-0
ENSZ #: 1872
EINECS #: 215-174-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik gyúlékony anyagokkal vagy redukáló anyagokkal.  NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal. NEM érintkezhet redukálószerekkel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ÓLOM-DIOXID ICSC: 1001
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
BARNA KRITÁLYOK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 290° C-on. Ezzel oxigént és mérgező füstöket képez. Hevesen reagál gyúlékony anyagokkal, szerves vegyületekkel, kénnel, hidrogén-peroxiddal és foszforral. Ez tűzveszélyt okoz. 

Képlet: PbO2
Molekulatömeg: 239.2
Elbomlik 290° C-on
Sűrűség: 9.38 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre, a csontvelőre, a központi idegrendszerre, a perifériás idegrendszerre és a vesére. Okozhat vérszegénységet, agyvelőbántalmat (pl. görcsöket), perifériás idegbetegséget, hasi görcsöket és vesekárosodást. Toxikus hatása van az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 mg/m3, mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3A.
EU-OEL: (kötelező): 0.15 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a növényekben és az emlősökben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 243 - Ólom és szervetlen vegyületei- Pb-ra számítva).
ÁK: 0.10 mg/m³; 0,05 mg/m³ (resp.). Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vér ólom: 1,5 mikromol/liter. (férfiak és 45 évnél idősebb nők); 1,0 mikromol/liter. (18-45 éves nők).
Vér cinkprotoporfirin/hem arány: (előszûrésre, három hónapnál hosszabb idejű expozíció esetén) 100 mikromol/mol hem (férfiak és 45 évnél idősebb nők); 80 mikromol/mol hem (18-45 éves nõk).
Mintavétel idõzítése: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 082-001-00-6; VESZÉLY; H360Df H332 H302 H373 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09; Megjegyzés: A1.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 61-20/22-33-62-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: A, E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019