« vissza a keresési eredmény listához  
HEXAKLÓRNAFTALINICSC: 0997 (2001 december)
CAS #: 1335-87-1
EINECS #: 215-641-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
 
HEXAKLÓRNAFTALIN ICSC: 0997
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR KÜLÖNBÖZŐ FORMÁJÚ, SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező gázok képződnek, beleértve sósavat és foszgént. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C10H2Cl6
Molekulatömeg: 334.7
Forráspont: 344-388° C
Olvadáspont: 137° C
Sűrűség: 1.78 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 25° C-on: <0.01
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 11.6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 7.59  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a füst belégzésével és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Okozhat klóraknét. Az anyagnak hatása lehet a májra. Okozhat májkárosodást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.2 mg/m3, mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban, pl. a halakban. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni, mert maradandó. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019