« vissza a keresési eredmény listához  
BÓRSAVICSC: 0991 (2014 április)
Ortobórsav
CAS #: 10043-35-3
EINECS #: 233-139-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Akut tünet nem várható.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasmenés. Hasi fájdalom. Bőrkiütés. Fejfájás, Álmosság. Görcsök.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
VESZÉLY
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős bázisoktól. 
CSOMAGOLÁS
 
BÓRSAV ICSC: 0991
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SZINTELEN KRISTALYOK VAGY FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 100° C felett. Ezzel vizet és irritáló bór-anhidridet képez. Az oldat vízben gyenge sav. Megtámadja a fémeket. Ezzel hidrogént képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: BH3O3 / B(OH)3 / H3BO3
Molekulatömeg: 61.8
Elbomlik 171° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.5
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 5.6
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.09  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a por belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a légutakat. Mechanikus irritációt okozhat a szemen. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a vesére. Okozhat működés károsodást. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat , különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a herére. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 2 mg/m3, mint TWA; 6 mg/m³ mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (inhalálható frakció): 10 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 005-007-00-2; VESZÉLY; H360FD; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
R: 60-61; S: 53-45; Szimbólum: T 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019