« vissza a keresési eredmény listához  
ALUMÍNIUM PORICSC: 0988
2000 március
CAS #: 7429-90-5
ENSZ #: 1396 (bevonat nélküli)
EINECS #: 231-072-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik savakkal, alkohollal, oxidáló anyagokkal vagy vízzel.  NEM érintkezhet savakkal, alkohollal, oxidálószerekkel vagy vízzel.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon száraz homokot, speciális port. Víz használata TILOS! Szén-dioxid, Hab használata TILOS!   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett száraz tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4-3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól, erős savaktól és víztől. Lásd Kémiai veszélyek. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
ALUMÍNIUM POR ICSC: 0988
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
EZÜSTFEHÉR ~ SZÜRKE POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Reagál vízzel és alkoholokkal. Hevesen reagál oxidálószerekkel, erős savakkal, erős bázisokkal és klórozott szénhidrogénekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: Al
Atomtömeg: 27.0
Forráspont: 2327° C
Olvadáspont: 660° C
Sűrűség: 2.7 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik, reakció
Öngyulladási hőmérséklet: 590° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A por részecskék ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre. Okozhat kóros működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (inhalálható frakció): 4 mg/m³; (respirábilis frakció): 1.5 mg/m³; terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Más ENSZ szám: 1309 Alu mínium por, bevont, Veszély osztály 4.1, Csomagolási csoport II. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 17).
ÁK: 6 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F; H: 15-17; S: (2)-7/8-43 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018