« vissza a keresési eredmény listához  
CINK-SZTEARÁTICSC: 0987 (2000 november)
Oktadekánsav, cinksó
Cink-disztearát
Sztearinsav, cinksó
CAS #: 557-05-1
EINECS #: 209-151-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por és a köd belégzését.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr     Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
CINK-SZTEARÁT ICSC: 0987
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR FINOM LÁGY POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. Ha száraz, keverés, pneumatikus továbbítás, öntés, stb. hatására elektrosztatikusan feltöltődhet. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Ezzel irritáló és mérgező füstöket, beleértve cink-oxidot képez. 

Képlet: C36H70O4Zn / Zn(C18H35O2)2
Molekulatömeg: 632.3
Olvadáspont: 130° C
Sűrűség: 1.1 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Lobbanáspont: 277° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 420° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 20-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 10 mg/m3, mint TWA.
TLV: (respirábilis frakció): 3 mg/m3, mint TWA.
TLV: A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019