« vissza a keresési eredmény listához  
HIGANY-OXIDICSC: 0981 (2014 április)
Higany(II)-oxid
CAS #: 21908-53-2
ENSZ #: 1641
EINECS #: 244-654-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    NEM érintkezhet redukálószerekkel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Kerülje el a por belégzését. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve halálos
Bőrrel érintkezve mérgező
Károsíthatja a vesét
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja az idegrendszert és a vesét
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, redukálószerektől, klórtól és reaktív anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Sötétben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
HIGANY-OXID ICSC: 0981
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA, NARANCSSÁRGA VAGY VÖRÖS, NEHÉZ KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 500° C felett. Ezzel erősen mérgező füstöket, beleértve higanyt és oxigént képez. Ez fokozza a tűzveszélyt. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál redukálószerekkel. Keverékei fémekkel és olyan elemekkel, mint a kén és foszfor ütés/rázás érzékenyek. 

Képlet: HgO
Molekulatömeg: 216.6
Elbomlik 500° C-on
Sűrűség: 11.1 g/cm³
Oldékonyság vízben, mg/l 20° C-on: 50 (nagyon csekély) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vesére. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vesére, a központi idegrendszerre és a perifériás idegrendszerre. Okozhat járási bizonytalanságot, érzékelési és memória zavarokat, remegést, izomgyengeséget és vesekárosodást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Hg): 0.025 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
EU-OEL: (mint Hg): 0,02 mg/m³ mint TWA.
MAK: (mint Hg, inhalálható frakció): 0.02 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a vízi szervezetekben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Vörös és sárga higany-oxid szokásos nevek.
A higany közönséges összetevője a bőr halványító szappanoknak és krémeknek. Az ilyen termékek tartós használata okozhat vese károsodást, bőrkiütést, hegképződést, csakúgy mint szorongást, depressziót vagy pszichózist és perifériás idegkárosodást. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 158 - Higany és szervetlen vegyületei, Hg-ra számítva).
ÁK: 0,02 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
3 sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet higany: 0,017 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 080-002-00-6; VESZÉLY; H330 H310 H300 H373 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: A1.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 26/27/28-33-50/53; S: (1/2)-13-28-45-60-61; Megjegyzés: A, 1 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019