« vissza a keresési eredmény listához  
HIGANY-KLORIDICSC: 0979 (2014 április)
Higany-diklorid
Higany (II) klorid
CAS #: 7487-94-7
ENSZ #: 1624
EINECS #: 231-299-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Hólyagok. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Fájdalom. Vörösség. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Fémez íz. Torokfájás. Égő érzés. Hányinger. Hasi fájdalom. Hányás. Hasmenés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Károsíthatja a vesét
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja az idegrendszert és a vesét
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, alumíniumtól, réztől, vastól és cinktől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Jól zárva. Sötétben tartandó. Csak az eredeti tartályban tárolja. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
HIGANY-KLORID ICSC: 0979
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRITÁLYOK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és fény hatására. Így mérgező higany és klór füstöket képez. Reagál fémekkel, mint alumínium, réz, vas és cink. 

Képlet: HgCl2
Molekulatömeg: 271.5
Forráspont: 302° C
Olvadáspont: 276° C
Sűrűség: 5.4 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 69 (mérsékelt)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.1
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.1  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre és a bőrre. Az anyag irritálja a légutakat. Az anyag hatással lehet a gyomor-bél traktusra és a vesére. Okozhat szöveti károsodást, vese-elégtelenséget, ájulást és halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre, a perifériás idegrendszerre és a vesére. Okozhat járási bizonytalanságot, érzékelési és memória zavarokat, remegést, izomgyengeséget és vesekárosodást. Az anyagnak hatása lehet a férfi termékenységre. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Hg): 0.025 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
EU-OEL: (mint Hg): 0,02 mg/m³ mint TWA.
MAK: (mint Hg, inhalálható frakció): 0.02 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban, pl. a vízi szervezetekben. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 158 - Higany és szervetlen vegyületei, Hg-ra számítva).
ÁK: 0,02 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet higany: 0,017 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 080-010-00-x; VESZÉLY; H341 H361f H300 H372 H314 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS05 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019