« vissza a keresési eredmény listához  
p-ANIZIDINICSC: 0971 (2009 április)
1-Amino-4-metoxibenzol
4-Metoxianilin
CAS #: 104-94-9
ENSZ #: 2431
EINECS #: 203-254-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Előzze meg a porlerakódást! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás.  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Kék ajkak, körmök és bőr. Szédülés. Fejfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hányinger. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Bőrrel érintkezve ártalmas lehet
Károsítja a vért
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a vért
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól, savaktól, kloroformátoktól és élelemtől és takarmánytól. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
p-ANIZIDIN ICSC: 0971
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN - BARNA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Az oldat vízben gyenge bázis. Reagál savakkal, kloroformátokkal és erős oxidálószerekkel. Megtámad egyes bevonatokat, a műanyagok egyes fajtáit és a gumit. 

Képlet: C7H9NO / H2NC6H4OCH3
Molekulatömeg: 123.2
Forráspont: 243° C
Olvadáspont: 57° C
Sűrűség: 1.07 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 2.2 (mérsékelt)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.3
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 122° C
Öngyulladási hőmérséklet: 515° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.95  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az aeroszol irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést és vérszegénységet. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Lásd ICSC 0970. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-112-00-2; VESZÉLY; H330 H310 H300 H73 H400; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 26/27/28-33-50; S: (1/2)-28-36/37-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019