« vissza a keresési eredmény listához  
o-ANIZIDINICSC: 0970 (2014 április)
1-Amino-2-metoxibenzol
2-Metoxianilin
CAS #: 90-04-0
ENSZ #: 2431
EINECS #: 201-963-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Kék ajkak, körmök és bőr. Fejfájás. Szédülés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Szükség lehet oxigén adására. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Lásd Megjegyzések Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hányinger. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Szükséges lehet oxigén belélegeztetése. A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Bőrrel érintkezve ártalmas lehet
Feltételezhetően rákot okoz
Károsítja a vért
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a vért
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól, kloroformátoktól és élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
o-ANIZIDIN ICSC: 0970
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ VÖRÖS ~ SÁRGA, OLAJSZERŰ FOLYADÉK. BARNÁVÁ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot és szén-dioxidot. Az oldat vízben gyenge bázis. Reagál savakkal, kloroformátokkal és erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad egyes bevonatokat, a műanyagok egyes fajtáit és a gumit. 

Képlet: C7H9NO / NH2C6H4OCH3
Molekulatömeg: 123.2
Forráspont: 224-225° C
Olvadáspont: 5° C
Sűrűség (20° C-on): 1.09 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 1.5 (mérsékelt)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.3
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Lobbanáspont: 107° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 430° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.18
Viszkozitás: 2.028 mm²/s 55° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Lásd Megjegyzések. Az expozíció okozhat hemolízist. Okozhat hemolitikus anémiát. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést és vérszegénységet. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 mg/m3, mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Lásd ICSC 0971. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 21).
ÁK: 0.5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag 1B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-035-00-4; VESZÉLY; H350 H341 H331 H311 H301; Piktogram: GHS06 GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-23/24/25-68; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019