« vissza a keresési eredmény listához  
2,4,6-TRINITROTOLUOLICSC: 0967 (2000 április)
2-Metil-1,3,5-trinitrobenzol
1-Metil-2,4,6-trinitrobenzol
TNT
CAS #: 118-96-7
ENSZ #: 0209
EINECS #: 204-289-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  Tűz és robbanás kockázatát okozza gyors hevítés vagy erős rázás. Robbanószer  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak! Ne tegye ki hőhatásnak és tartsa nedvesen legalább 30% vízzel!  Használjon nagy mennyiségű vizet. Ne kíséreljen meg nagy tüzet eloltani, ürítse ki a területet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Kék ajkak, körmök és bőr. Köhögés. Torokfájás. Nehézlégzés. Hányás. Hasi görcsök. Öntudatlanság. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. A bőr sárga elszineződése. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Hánytatáskor védő kesztyűt kell viselni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot felszedés előtt meg kell nedvesíteni. Ne próbálja a száraz anyagot söpörni! Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 1.1D 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve iniciátor robbanóanyagoktól, élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
2,4,6-TRINITROTOLUOL ICSC: 0967
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Robbanhat 240° C fölé hevítve. Hevítve mérgező füstök keletkeznek. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Hevesen reagál sok vegyi anyaggal (szakértő segítségét kell kérni). Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C7H5N3O6 / C6H2(CH3)(NO2)3
Molekulatömeg: 227.1
Elbomlik 240° C-on
Olvadáspont: 80.1° C
Sűrűség: 1.65 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.013
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Gőznyomás, Pa 100° C-on: 14
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.85
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.60  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat hemolízist és methemoglobin képződést. Az expozíció okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Lásd Megjegyzések. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra, a vérre és a szemre. Okozhat sárgaságot, vérszegénységet és szürkehályogot. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció és gőz): 0.1 mg/m3, mint TWA; (bőr); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni, mert maradandó. 

MEGJEGYZÉSEK
Zárt helyen történő égés robbanásba fordulhat.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 308).
ÁK: 0,09 mg/m³, CK: 0,36 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 609-008-00-4; VESZÉLY; H201 H331 H311 H301H373 H411; Piktogram: GHS01 GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: E, T, N; R: 2-23/24/25-33-51/53; S: (1/2)-35-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019