« vissza a keresési eredmény listához  
TRIETILÉN-GLIKOL-MONOBUTIL-ÉTERICSC: 0965 (2003 augusztus)
Triglikol-monobutil-éter
Butoxitriglikol
2-(2-(2-Butoxietoxi)etoxi)etanol
CAS #: 143-22-6
EINECS #: 205-592-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Száraz bőr.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
TRIETILÉN-GLIKOL-MONOBUTIL-ÉTER ICSC: 0965
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C4H9(OCH2CH2)3OH / C10H22O4
Molekulatömeg: 206.3
Forráspont: 278° C
Olvadáspont: -35° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.98 (25°C)
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 1
Lobbanáspont: 143° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.8-3.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.02  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag enyhén irritálja a bőrt. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-183-00-0; VESZÉLY; H318; Piktogram: GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 41; S: (2)-26-39-46 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019