« vissza a keresési eredmény listához  
TRISZ(NONILFENIL)FOSZFITICSC: 0964 (2008 november)
TNPP
Fenol,nonil-,foszfit (3:1)
CAS #: 26523-78-4
ENSZ #: 3082
EINECS #: 247-759-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, védőkesztyű és arcvédő. A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warnenviro;aqua
FIGYELEM
Okozhat allergiás bőrreakciót
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Szárazon. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
 
TRISZ(NONILFENIL)FOSZFIT ICSC: 0964
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN VISZKÓZUS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor foszfor-oxidok képezi. 

Képlet: C45H69O3P/(CH3(CH2)8C6H4O)3P
Molekulatömeg: 689
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.98
Oldékonyság vízben, g/100ml: 4.1
Lásd Megjegyzések.
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.058
Lobbanáspont: 207° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 440° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 8
Viszkozitás: 6122 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag vízzel érintkezve hidrolizálhat, foszforsavat, nonilfenolt és fenolt képezve.
Lásd ICSC 0070, 0309 és 1008. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-202-00-4; FIGYELMEZTETÉS; H317 H400 H410; Piktogram: GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019